Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
 
Welkom , login of registreer

Download algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities in deze voorwaarden wordt verstaan onder:1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en eenovereenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemergeorganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met hetsluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voorcommunicatie op afstand;4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten vaneen overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijnsamengekomen;5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van deovereenkomst op afstand;7. Dag: kalenderdag;8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ofdiensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt ominformatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstigeraadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – 
Identiteit van de ondernemer: Reparatiepunt.com
Adres: Evertsenstraat 54 5703 AN  Helmond 
E-mailadres: info@reparatiepunt.com
KVK: 59814292
BTW-Identificatienummer: NL165507470B02 

Artikel 3 – Toepasselijkheid1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elketot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zalvoordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemenevoorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedigmogelijk kosteloos worden toegezonden.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige liden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaardenlangs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze datdeze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische wegkan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg ofop andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstigetoepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steedsberoepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt ditnadrukkelijk in het aanbod vermeld.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden productenen/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van hetaanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt vanafbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ofdiensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten enverplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in hetbijzonder:· de prijs inclusief belastingen;· de eventuele kosten van aflevering;· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodigzijn;· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van deprijs;· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik vande techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan hetbasistarief;· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voorde consument te raadplegen is;· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem nietgewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kanherstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop deconsument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekttot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment vanaanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteldevoorwaarden.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van hetaanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument deovereenkomst ontbinden.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische enorganisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hijvoor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemerdaartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aanzijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijnvoor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grondvan dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaardente verbinden.5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijkof op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan wordenopgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terechtkan;b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrechtgebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van hetherroepingsrecht;c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer dezegegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft vanmeer dan één jaar of van onbepaalde duur is.6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of dienstenis de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen. Deze termijn gaat in opde dag na ontvangst van het product door of namens de consument.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hijzal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnenbeoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - inde originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door deondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten vanterugzending voor zijn rekening.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedigmogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleenworden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluitenvan de overeenkomst, heeft vermeld.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van deconsument;b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;d) die snel kunnen bederven of verouderen;e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop deondernemer geen invloed heeft;f) voor losse kranten en tijdschriften;g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegelingheeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingenin BTW-tarieven.2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, dein het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ofbruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaandewettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets afaan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakomingvan de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond vande wet en/of de overeenkomst op afstand.3. De garantie op alle aangeboden producten bedraagt een jaar, met uitzondering van reparatie onderdelen: 3 maanden, en componenten waar door de klant aan gemodificeerd of gesoldeerd is: garantie vervallen.4. De consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij hoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk aan Reparatiepunt te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Reparatiepunt in staat is adequaat te reageren. De consument dient Reparatiepunt in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 11 – Levering en uitvoering1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemenen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen totverlening van diensten.2. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagenuitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertragingondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden enrecht op eventuele schadevergoeding.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consumentbetaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannenom een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke enbegrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangendeartikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voorrekening van de ondernemer.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorgingaan de consument bij de ondernemer, tenzij de klant expliciet heeft gekozen voor verzending per niet aangetekende en/of verzekerde briefpost.

Artikel 12 – Klachtenregeling1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeltde klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig enduidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebrekenheeft geconstateerd.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanafde datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijdvraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een berichtvan ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kanverwachten.

Artikel 13 – Geschillen1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.